main

main là gì? Ý nghĩa của từ main chính, cơ bản // dây dẫn tiếp liệu, đường dây tải

  • main là gì ?

  • Ý nghĩa của từ main là gì ?
  • main là gì trong toán học ?
  • main dịch
  • main dictionary
  • main là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ main trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ main trong toán học
  • main tiếng việt là gì ?
  • What is main in english ?