magnetron

magnetron là gì? Ý nghĩa của từ magnetron vl.sự tăng, sự phóng đại

  • magnetron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ magnetron là gì ?
  • magnetron là gì trong toán học ?
  • magnetron dịch
  • magnetron dictionary
  • magnetron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ magnetron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ magnetron trong toán học
  • magnetron tiếng việt là gì ?
  • What is magnetron in english ?