magnetic head

magnetic head là gì? Ý nghĩa của từ magnetic head mt.đầu từ

  • magnetic head là gì ?

  • Ý nghĩa của từ magnetic head là gì ?
  • magnetic head là gì trong toán học ?
  • magnetic head dịch
  • magnetic head dictionary
  • magnetic head là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ magnetic head trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ magnetic head trong toán học
  • magnetic head tiếng việt là gì ?
  • What is magnetic head in english ?