macroscopic

macroscopic là gì? Ý nghĩa của từ macroscopic vĩ mô, thô

  • macroscopic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ macroscopic là gì ?
  • macroscopic là gì trong toán học ?
  • macroscopic dịch
  • macroscopic dictionary
  • macroscopic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ macroscopic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ macroscopic trong toán học
  • macroscopic tiếng việt là gì ?
  • What is macroscopic in english ?