machinery

machinery là gì? Ý nghĩa của từ machinery máy (móc); cơ cấu; dụng cụ (nói chung)

  • machinery là gì ?

  • Ý nghĩa của từ machinery là gì ?
  • machinery là gì trong toán học ?
  • machinery dịch
  • machinery dictionary
  • machinery là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ machinery trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ machinery trong toán học
  • machinery tiếng việt là gì ?
  • What is machinery in english ?