machine translation

machine translation là gì? Ý nghĩa của từ machine translation dịch máy

  • machine translation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ machine translation là gì ?
  • machine translation là gì trong toán học ?
  • machine translation dịch
  • machine translation dictionary
  • machine translation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ machine translation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ machine translation trong toán học
  • machine translation tiếng việt là gì ?
  • What is machine translation in english ?