machine time

machine time là gì? Ý nghĩa của từ machine time mt.giờ máy

  • machine time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ machine time là gì ?
  • machine time là gì trong toán học ?
  • machine time dịch
  • machine time dictionary
  • machine time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ machine time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ machine time trong toán học
  • machine time tiếng việt là gì ?
  • What is machine time in english ?