machine

machine là gì? Ý nghĩa của từ machine máy; cơ cấu; thiết bị; máy công cụ // sử dụng máy

  • machine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ machine là gì ?
  • machine là gì trong toán học ?
  • machine dịch
  • machine dictionary
  • machine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ machine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ machine trong toán học
  • machine tiếng việt là gì ?
  • What is machine in english ?