lunisolar precession

lunisolar precession là gì? Ý nghĩa của từ lunisolar precession tv.tuế sai nhật nguyệt

  • lunisolar precession là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lunisolar precession là gì ?
  • lunisolar precession là gì trong toán học ?
  • lunisolar precession dịch
  • lunisolar precession dictionary
  • lunisolar precession là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lunisolar precession trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lunisolar precession trong toán học
  • lunisolar precession tiếng việt là gì ?
  • What is lunisolar precession in english ?