lump

lump là gì? Ý nghĩa của từ lump khối chung // lấy chung; thu thập, tập trung

  • lump là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lump là gì ?
  • lump là gì trong toán học ?
  • lump dịch
  • lump dictionary
  • lump là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lump trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lump trong toán học
  • lump tiếng việt là gì ?
  • What is lump in english ?