loudness

loudness là gì? Ý nghĩa của từ loudness vl.âm lượng, cường độ

  • loudness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ loudness là gì ?
  • loudness là gì trong toán học ?
  • loudness dịch
  • loudness dictionary
  • loudness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ loudness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ loudness trong toán học
  • loudness tiếng việt là gì ?
  • What is loudness in english ?