lottery sampling

lottery sampling là gì? Ý nghĩa của từ lottery sampling sự lấy mẫu sổ số

  • lottery sampling là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lottery sampling là gì ?
  • lottery sampling là gì trong toán học ?
  • lottery sampling dịch
  • lottery sampling dictionary
  • lottery sampling là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lottery sampling trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lottery sampling trong toán học
  • lottery sampling tiếng việt là gì ?
  • What is lottery sampling in english ?