lot

lot là gì? Ý nghĩa của từ lot mớ, lô, bè, nhóm, khối, một khối lượng lớn

  • lot là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lot là gì ?
  • lot là gì trong toán học ?
  • lot dịch
  • lot dictionary
  • lot là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lot trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lot trong toán học
  • lot tiếng việt là gì ?
  • What is lot in english ?