loose

loose là gì? Ý nghĩa của từ loose tự do; không chính xác, không xác định; không trù mật

  • loose là gì ?

  • Ý nghĩa của từ loose là gì ?
  • loose là gì trong toán học ?
  • loose dịch
  • loose dictionary
  • loose là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ loose trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ loose trong toán học
  • loose tiếng việt là gì ?
  • What is loose in english ?