look-up

look-up là gì? Ý nghĩa của từ look-up tìm, tra (cứu)

  • look-up là gì ?

  • Ý nghĩa của từ look-up là gì ?
  • look-up là gì trong toán học ?
  • look-up dịch
  • look-up dictionary
  • look-up là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ look-up trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ look-up trong toán học
  • look-up tiếng việt là gì ?
  • What is look-up in english ?