longitudinal vibration

longitudinal vibration là gì? Ý nghĩa của từ longitudinal vibration dao động dọc

  • longitudinal vibration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longitudinal vibration là gì ?
  • longitudinal vibration là gì trong toán học ?
  • longitudinal vibration dịch
  • longitudinal vibration dictionary
  • longitudinal vibration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longitudinal vibration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longitudinal vibration trong toán học
  • longitudinal vibration tiếng việt là gì ?
  • What is longitudinal vibration in english ?