longitidinal recording

longitidinal recording là gì? Ý nghĩa của từ longitidinal recording mt.ghi theo chiều dọc

  • longitidinal recording là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longitidinal recording là gì ?
  • longitidinal recording là gì trong toán học ?
  • longitidinal recording dịch
  • longitidinal recording dictionary
  • longitidinal recording là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longitidinal recording trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longitidinal recording trong toán học
  • longitidinal recording tiếng việt là gì ?
  • What is longitidinal recording in english ?