longeron

longeron là gì? Ý nghĩa của từ longeron Cơ.xà dọc

  • longeron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ longeron là gì ?
  • longeron là gì trong toán học ?
  • longeron dịch
  • longeron dictionary
  • longeron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ longeron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ longeron trong toán học
  • longeron tiếng việt là gì ?
  • What is longeron in english ?