lognormal distrribution

lognormal distrribution là gì? Ý nghĩa của từ lognormal distrribution tk.phân phối lôga chuẩn

  • lognormal distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lognormal distrribution là gì ?
  • lognormal distrribution là gì trong toán học ?
  • lognormal distrribution dịch
  • lognormal distrribution dictionary
  • lognormal distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lognormal distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lognormal distrribution trong toán học
  • lognormal distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is lognormal distrribution in english ?