logistics

logistics là gì? Ý nghĩa của từ logistics log.lô gictic ký hiệu

  • logistics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ logistics là gì ?
  • logistics là gì trong toán học ?
  • logistics dịch
  • logistics dictionary
  • logistics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ logistics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ logistics trong toán học
  • logistics tiếng việt là gì ?
  • What is logistics in english ?