logistic function

logistic function là gì? Ý nghĩa của từ logistic function kt.hàm lôgittic

  • logistic function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ logistic function là gì ?
  • logistic function là gì trong toán học ?
  • logistic function dịch
  • logistic function dictionary
  • logistic function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ logistic function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ logistic function trong toán học
  • logistic function tiếng việt là gì ?
  • What is logistic function in english ?