lock

lock là gì? Ý nghĩa của từ lock khóa

  • lock là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lock là gì ?
  • lock là gì trong toán học ?
  • lock dịch
  • lock dictionary
  • lock là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lock trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lock trong toán học
  • lock tiếng việt là gì ?
  • What is lock in english ?