localization of sound

localization of sound là gì? Ý nghĩa của từ localization of sound vị sự định xứ âm (thanh)

  • localization of sound là gì ?

  • Ý nghĩa của từ localization of sound là gì ?
  • localization of sound là gì trong toán học ?
  • localization of sound dịch
  • localization of sound dictionary
  • localization of sound là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ localization of sound trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ localization of sound trong toán học
  • localization of sound tiếng việt là gì ?
  • What is localization of sound in english ?