load

load là gì? Ý nghĩa của từ load tải trọng, tải, trọng tải

  • load là gì ?

  • Ý nghĩa của từ load là gì ?
  • load là gì trong toán học ?
  • load dịch
  • load dictionary
  • load là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ load trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ load trong toán học
  • load tiếng việt là gì ?
  • What is load in english ?