live load

live load là gì? Ý nghĩa của từ live load hoạt tải

  • live load là gì ?

  • Ý nghĩa của từ live load là gì ?
  • live load là gì trong toán học ?
  • live load dịch
  • live load dictionary
  • live load là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ live load trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ live load trong toán học
  • live load tiếng việt là gì ?
  • What is live load in english ?