liquefy

liquefy là gì? Ý nghĩa của từ liquefy vl.hóa lỏng

  • liquefy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ liquefy là gì ?
  • liquefy là gì trong toán học ?
  • liquefy dịch
  • liquefy dictionary
  • liquefy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ liquefy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ liquefy trong toán học
  • liquefy tiếng việt là gì ?
  • What is liquefy in english ?