limited variation

limited variation là gì? Ý nghĩa của từ limited variation biến phân [bị chặn, giới nội]

  • limited variation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ limited variation là gì ?
  • limited variation là gì trong toán học ?
  • limited variation dịch
  • limited variation dictionary
  • limited variation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ limited variation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ limited variation trong toán học
  • limited variation tiếng việt là gì ?
  • What is limited variation in english ?