limited

limited là gì? Ý nghĩa của từ limited bị chặn, bị hạn chế

  • limited là gì ?

  • Ý nghĩa của từ limited là gì ?
  • limited là gì trong toán học ?
  • limited dịch
  • limited dictionary
  • limited là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ limited trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ limited trong toán học
  • limited tiếng việt là gì ?
  • What is limited in english ?