limitation

limitation là gì? Ý nghĩa của từ limitation [tính, sự] giới hạn; hạn chế

  • limitation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ limitation là gì ?
  • limitation là gì trong toán học ?
  • limitation dịch
  • limitation dictionary
  • limitation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ limitation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ limitation trong toán học
  • limitation tiếng việt là gì ?
  • What is limitation in english ?