limacon

limacon là gì? Ý nghĩa của từ limacon đường ốc sên ( đồ thị của ρ = acosθ + b)

  • limacon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ limacon là gì ?
  • limacon là gì trong toán học ?
  • limacon dịch
  • limacon dictionary
  • limacon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ limacon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ limacon trong toán học
  • limacon tiếng việt là gì ?
  • What is limacon in english ?