like

like là gì? Ý nghĩa của từ like giống như; bằng; cùng tên // giống, có lẽ, có thể

  • like là gì ?

  • Ý nghĩa của từ like là gì ?
  • like là gì trong toán học ?
  • like dịch
  • like dictionary
  • like là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ like trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ like trong toán học
  • like tiếng việt là gì ?
  • What is like in english ?