light map

light map là gì? Ý nghĩa của từ light map ánh xạ chuẩn gián đoạn (khắp nơi có các điểm gián đoạn)

  • light map là gì ?

  • Ý nghĩa của từ light map là gì ?
  • light map là gì trong toán học ?
  • light map dịch
  • light map dictionary
  • light map là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ light map trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ light map trong toán học
  • light map tiếng việt là gì ?
  • What is light map in english ?