light

light là gì? Ý nghĩa của từ light ánh sáng, nguồn sáng; đèn // nhẹ, yếu // chiếu sáng

  • light là gì ?

  • Ý nghĩa của từ light là gì ?
  • light là gì trong toán học ?
  • light dịch
  • light dictionary
  • light là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ light trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ light trong toán học
  • light tiếng việt là gì ?
  • What is light in english ?