lifting problem

lifting problem là gì? Ý nghĩa của từ lifting problem bài toán nâng

  • lifting problem là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lifting problem là gì ?
  • lifting problem là gì trong toán học ?
  • lifting problem dịch
  • lifting problem dictionary
  • lifting problem là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lifting problem trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lifting problem trong toán học
  • lifting problem tiếng việt là gì ?
  • What is lifting problem in english ?