lifetime

lifetime là gì? Ý nghĩa của từ lifetime vl.thời gian sống; chu kỳ bán rã

  • lifetime là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lifetime là gì ?
  • lifetime là gì trong toán học ?
  • lifetime dịch
  • lifetime dictionary
  • lifetime là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lifetime trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lifetime trong toán học
  • lifetime tiếng việt là gì ?
  • What is lifetime in english ?