libration

libration là gì? Ý nghĩa của từ libration tv.bình động

  • libration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ libration là gì ?
  • libration là gì trong toán học ?
  • libration dịch
  • libration dictionary
  • libration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ libration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ libration trong toán học
  • libration tiếng việt là gì ?
  • What is libration in english ?