level flight

level flight là gì? Ý nghĩa của từ level flight Cơ.sự bay nằm ngang

  • level flight là gì ?

  • Ý nghĩa của từ level flight là gì ?
  • level flight là gì trong toán học ?
  • level flight dịch
  • level flight dictionary
  • level flight là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ level flight trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ level flight trong toán học
  • level flight tiếng việt là gì ?
  • What is level flight in english ?