lens

lens là gì? Ý nghĩa của từ lens vl.thấu kính

  • lens là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lens là gì ?
  • lens là gì trong toán học ?
  • lens dịch
  • lens dictionary
  • lens là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lens trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lens trong toán học
  • lens tiếng việt là gì ?
  • What is lens in english ?