lengthened

lengthened là gì? Ý nghĩa của từ lengthened được kéo dài

  • lengthened là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lengthened là gì ?
  • lengthened là gì trong toán học ?
  • lengthened dịch
  • lengthened dictionary
  • lengthened là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lengthened trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lengthened trong toán học
  • lengthened tiếng việt là gì ?
  • What is lengthened in english ?