leeway

leeway là gì? Ý nghĩa của từ leeway Cơ.trôi, giạt, bạt

  • leeway là gì ?

  • Ý nghĩa của từ leeway là gì ?
  • leeway là gì trong toán học ?
  • leeway dịch
  • leeway dictionary
  • leeway là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ leeway trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ leeway trong toán học
  • leeway tiếng việt là gì ?
  • What is leeway in english ?