leakage current

leakage current là gì? Ý nghĩa của từ leakage current dòng (điện) rò

  • leakage current là gì ?

  • Ý nghĩa của từ leakage current là gì ?
  • leakage current là gì trong toán học ?
  • leakage current dịch
  • leakage current dictionary
  • leakage current là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ leakage current trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ leakage current trong toán học
  • leakage current tiếng việt là gì ?
  • What is leakage current in english ?