leading edge

leading edge là gì? Ý nghĩa của từ leading edge Cơ.cánh trước(máy bay)

  • leading edge là gì ?

  • Ý nghĩa của từ leading edge là gì ?
  • leading edge là gì trong toán học ?
  • leading edge dịch
  • leading edge dictionary
  • leading edge là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ leading edge trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ leading edge trong toán học
  • leading edge tiếng việt là gì ?
  • What is leading edge in english ?