layer

layer là gì? Ý nghĩa của từ layer lớp, tầng

  • layer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ layer là gì ?
  • layer là gì trong toán học ?
  • layer dịch
  • layer dictionary
  • layer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ layer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ layer trong toán học
  • layer tiếng việt là gì ?
  • What is layer in english ?