lay down the rule

lay down the rule là gì? Ý nghĩa của từ lay down the rule [phát biểu, thiết lập] quy tắc

  • lay down the rule là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lay down the rule là gì ?
  • lay down the rule là gì trong toán học ?
  • lay down the rule dịch
  • lay down the rule dictionary
  • lay down the rule là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lay down the rule trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lay down the rule trong toán học
  • lay down the rule tiếng việt là gì ?
  • What is lay down the rule in english ?