lateral face

lateral face là gì? Ý nghĩa của từ lateral face mặt bên

  • lateral face là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lateral face là gì ?
  • lateral face là gì trong toán học ?
  • lateral face dịch
  • lateral face dictionary
  • lateral face là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lateral face trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lateral face trong toán học
  • lateral face tiếng việt là gì ?
  • What is lateral face in english ?