landing gear

landing gear là gì? Ý nghĩa của từ landing gear khung (máy)

  • landing gear là gì ?

  • Ý nghĩa của từ landing gear là gì ?
  • landing gear là gì trong toán học ?
  • landing gear dịch
  • landing gear dictionary
  • landing gear là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ landing gear trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ landing gear trong toán học
  • landing gear tiếng việt là gì ?
  • What is landing gear in english ?