lamina

lamina là gì? Ý nghĩa của từ lamina lớp mỏng, bản mỏng

  • lamina là gì ?

  • Ý nghĩa của từ lamina là gì ?
  • lamina là gì trong toán học ?
  • lamina dịch
  • lamina dictionary
  • lamina là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ lamina trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ lamina trong toán học
  • lamina tiếng việt là gì ?
  • What is lamina in english ?