labelling scheme

labelling scheme là gì? Ý nghĩa của từ labelling scheme mt.sơ đồ mã hóa

  • labelling scheme là gì ?

  • Ý nghĩa của từ labelling scheme là gì ?
  • labelling scheme là gì trong toán học ?
  • labelling scheme dịch
  • labelling scheme dictionary
  • labelling scheme là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ labelling scheme trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ labelling scheme trong toán học
  • labelling scheme tiếng việt là gì ?
  • What is labelling scheme in english ?