knot

knot là gì? Ý nghĩa của từ knot top.nút // [thắt, buộc] nút

  • knot là gì ?

  • Ý nghĩa của từ knot là gì ?
  • knot là gì trong toán học ?
  • knot dịch
  • knot dictionary
  • knot là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ knot trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ knot trong toán học
  • knot tiếng việt là gì ?
  • What is knot in english ?