kinematics

kinematics là gì? Ý nghĩa của từ kinematics động học

  • kinematics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kinematics là gì ?
  • kinematics là gì trong toán học ?
  • kinematics dịch
  • kinematics dictionary
  • kinematics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kinematics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kinematics trong toán học
  • kinematics tiếng việt là gì ?
  • What is kinematics in english ?